جهت دریافت پروژه مربوط به کتاب آزمایشگاه پایگاه داده، نوشته مهندس نوبخت و مهندس سلامی، لطفا اینجا کلیک کنید.

SolidWorks1

شروع دوره : 92/04/14

روزهای تشکیل : جمعه ها 10-13

محل تشکیل : شعبه انقلاب

ثبت نام در این کلاس

ICDL جامع

شروع دوره : 92/04/12

روزهای تشکیل : پنج شنبه ها 17-21

محل تشکیل : شعبه انقلاب

ثبت نام در این کلاس

طراحی و دکوراسیون داخلی

شروع دوره : 92/04/14

روزهای تشکیل : جمعه ها 13-17

محل تشکیل : شعبه انقلاب

ثبت نام در این کلاس

Autocad

شروع دوره : 92/04/13

روزهای تشکیل : روزهای فرد 6-9

محل تشکیل : شعبه انقلاب

ثبت نام در این کلاس

3D Max

شروع دوره : 92/04/09

روزهای تشکیل : روزهای فرد 18-21

محل تشکیل : شعبه انقلاب

ثبت نام در این کلاس

CATIA 1

شروع دوره : 92/04/06

روزهای تشکیل : پنج شنبه ها 17-21

محل تشکیل : شعبه انقلاب

ثبت نام در این کلاس

ICDL جامع

شروع دوره : 92/04/08

روزهای تشکیل : روزهای زوج 19:30-21

محل تشکیل : شعبه انقلاب

ثبت نام در این کلاس

HTML5, CSS3 + DreamWeaver

شروع دوره : 92/04/08

روزهای تشکیل : روزهای زوج 18-20

محل تشکیل : شعبه انقلاب

ثبت نام در این کلاس

ICDL جامع

شروع دوره : 92/04/08

روزهای تشکیل : روزهای زوج 17:30-19:30

محل تشکیل : شعبه انقلاب

ثبت نام در این کلاس

حسابداری جامع

شروع دوره : 92/04/23

روزهای تشکیل : روزهای فرد، ساعت 14 الی 16

محل تشکیل : شعبه ونک

ثبت نام در این کلاس

حسابداری جامع

شروع دوره : 92/04/15

روزهای تشکیل : روزهای زوج، ساعت 14 الی 16

محل تشکیل : شعبه ونک

ثبت نام در این کلاس

حسابداری جامع

شروع دوره : 92/04/20

روزهای تشکیل : پنج شنبه ها، ساعت 13 الی 17

محل تشکیل : شعبه ونک

ثبت نام در این کلاس

حسابداری جامع

شروع دوره : 92/04/14

روزهای تشکیل : جمعه ها، ساعت 10 الی 13

محل تشکیل : شعبه ونک

ثبت نام در این کلاس

3D Max

شروع دوره : 92/04/10

روزهای تشکیل : روزهای فرد، ساعت 16 الی 18

محل تشکیل : شعبه ونک

ثبت نام در این کلاس

Autocad

شروع دوره : 92/04/09

روزهای تشکیل : روزهای فرد، ساعت 14 الی 16

محل تشکیل : شعبه ونک

ثبت نام در این کلاس

3D Max

شروع دوره : 92/04/10

روزهای تشکیل : روزهای زوج، ساعت 18الی 20

محل تشکیل : شعبه ونک

ثبت نام در این کلاس

Autocad

شروع دوره : 92/04/08

روزهای تشکیل : روزهای زوج، ساعت 16 الی 18

محل تشکیل : شعبه ونک

ثبت نام در این کلاس

HTML5, CSS3 + DreamWeaver

شروع دوره : 92/03/30

روزهای تشکیل : پنج شنبه ها، ساعت 15 الی 18

محل تشکیل : شعبه ونک

ثبت نام در این کلاس

ASP.NET + Linq + Entity Framework

شروع دوره : 92/04/08

روزهای تشکیل : روزهای زوج، 14الی 16

محل تشکیل : شعبه ونک

ثبت نام در این کلاس

ASP.NET + Linq + Entity Framework

شروع دوره : 92/04/13

روزهای تشکیل : پنج شنبه ها، ساعت 13 الی 17

محل تشکیل : شعبه ونک

ثبت نام در این کلاس

12